Списание “Акушерство и гинекология” приема за разглеждане непубликувани научни ръкописи на високо научно ниво. Съдържанието не трябва да бъде нито изцяло, нито частично публикувано или планирано за публикуване другаде (да бъде ясно посочено в мотивационното писмо). В списанието се поместват оригинални статии, литературни обзори, казуси, които представляват принос към науката и са от интерес за практиката в областта на акушерството, перинатологията, гинекологията, неонатологията, анестезиологията и реанимацията в акушерството и гинекологията, както и други интердисциплинарни проблеми.

Представените в редакционната колегия материали трябва да отговарят на определени технически изисквания:

Приемат се за публикуване статии с обем до 8 машинописни страници, включително илюстрация, книгопис, резюмета, обзори до 10-12 страници.

  • Текстът трябва да е написан в Word (.doc/.docx) със стандартен шрифт Тimes New Roman, 12 pt.
  • На първата страница последователно се написват: заглавието на статията (НЕ с главни букви), инициалите и фамилното име на автора без: научна степен и звание, заведението, в което работи, градът, името и званието на ръководителя на заведението, катедра и името, и званието на ръководителя на катедрата. Заглавието на статията и авторския колектив се изписват и на английски език.
  • След заглавието се поставя резюме на български и резюме на английски език, съответно озаглавени. Резюмето трябва да съдържа в синтезирана форма достатъчно информация относно съдържанието на статията и да бъде с обем до 200 думи.
  • Таблиците и фигурите, номерирани поред, се представят на съответното място в текста. Заглавията на фигурите е под тях, а тези на таблиците – отгоре.
  • Фигурите и снимките се подават като отделни файлове (с цел по-добро качество при печат).
  • Книгописът до около 20 заглавия, се оформя по следните образци, на английски език:

а) монография: Yarakov, L., Assisted labor, Medicina I Fizkultura, Sofia, 1978

б) дисертация: Ivanov, G., Postterm pregnancy, Diss., Sofia, 1980 г.

в) статия до трима автори: Petkov, G., N. Ivanov, D. Popov, Preventive Cancer Screening in Women, Akush. I Gynec., XXIV, 1987, 45-51.

г) статия с повече от трима автори: Stanchev, M. et al., Intrauterine retardation of fetus. Akush. I Gynec. XXIV, 4, 1987, 52-54.

Книгописът се подрежда по реда на цитирането в основния текст. Обозначаването на цитираните автори в текста става с цифра в скоби (поредният номер от книгописа). Когато в текста се налага съобщаване на име, изписването става по следния начин: инициали, фамилно име и година на издаването. Всички автори и заглавия трябва да бъдат представени на английски език.

Можете да откриете шаблон за примерен ръкопис тук.

Материалите за печат да се изпращат на електронната поща на списанието: spisanie.ag@gmail.com. Представените в редакционната колегия материали трябва да отговарят на гореописаните технически изисквания. Статиите ще бъдат рецензирани, одобрявани от членовете на редакционната колегия на списанието и ще се публикуват след като отговарят на научните и технически критерии. Статии, в които не са спазени изброените изисквания, не се разглеждат в редакционната колегия.

Публикацията в списанието е БЕЗПЛАТНА. Не се изискват такси за преглед и публикуване.

Мотивационно писмо

При подаването на ръкопис към списанието, той следва да бъде придружен от мотивационно писмо, чиято цел е да Ви помогне да предадете важността на ръкописа Ви на редакторите и да обясните защо смятате, че е подходящ за разнообразния читателски състав на списание “Акушерство и гинекология”. Също така в него се упоменава кой ще бъде координиращия автор за публикация и неговите контакти, за да може редакцията да осъществява кореспонденция директно с него. Моля, обърнете внимание, че трябва да предоставите информация относно принадлежността Ви към институции и информация за контакт с Вас, като кореспондиращ автор. Мотивационното писмо не се предава на рецензентите.

Можете да откриете шаблон за примерно мотивационно писмо тук.

Допълнителна информация

Трябва да бъдат упоменати всички източници на финансова подкрепа за проучването, включително предоставяне на средства или услуги или финансова компенсация от търговска организация. Ако има спонсори – предоставете списък на всички, включително обяснение на ролята, която спонсорът(ите) има в дизайна на проучването; събиране, анализ и интерпретация на данни; писане на доклада; решението за подаване на доклада за публикуване; или изявление, че спонсорът(ите) не са участвали в това. Разкрийте всяко финансово участие, което може да представлява потенциален конфликт на интереси за всеки автор по отделно.