Основни стъпки:

 1. Авторът изпраща ръкопис.
 2. Към ръкописа е назначен редактор.
 3. Редакционният колектив решава дали да предаде ръкописа за рецензия. Ако решението е НЕ, редакторът се свързва с автора относно решението.
 4. Редакторът назначава на ръкописа потенциални рецензенти, за което авторът бива уведомен.
 5. Рецензентите се съгласяват да прегледат ръкописа.
 6. Рецензентите представят своите доклади на редактора.
 7. Редакционният колектив обсъжда докладите и редакторът взема окончателното решение.
 8. Редакторът се свързва с автора относно решението.
 9. Ако решението е отрицателно, на автора се дава възможност да прехвърли ръкописа си в друго списание.

Статии, които по преценка на редакторите са на теми, които представляват потенциален интерес за нашите читатели, се изпращат за рецензия на поне двама независими рецензенти, предложени от редакторите. Когато рецензентите се съгласят да оценят даден ръкопис, списанието приема, че това е ангажимент и за преглед на последващите корекции. Редакторите няма да изпратят повторно статия обратно на рецензентите, ако изглежда, че авторите не са направили сериозен опит да отговорят на критиките.

Изборът на рецензенти е от решаващо значение за процеса на публикуване и той се прави въз основа на много фактори, включително експертиза, репутация, конкретни препоръки, както и собствения ни предишен опит с характеристиките на рецензента. Като цяло от рецензентите се очаква да бъдат бързи, внимателни и обективни и да предоставят солидни аргументи за своето мнение, независимо дали то е критично или благосклонно.

Ръкописи биха могли да бъдат върнати на авторите без рецензия, ако редакторите преценят, че те излизат извън обхвата на списанието или не отговарят на критериите за научна значимост и новаторство.

Окончателното решение относно публикуването, преразглеждането или отхвърлянето на дадена статия се взема от редакционната колегия въз основа на докладите и препоръките на рецензентите. След това редакторите вземат решение въз основа на съветите на рецензентите, измежду няколко възможности:

 • Приема се, със или без редакционни редакции.
 • На авторите се предлага да коригират ръкописа си, преди да бъде взето окончателно решение.
 • Отхвърля се, обикновено поради липса на новаторство, недостатъчен научна значимост или големи технически и / или интерпретационни проблеми. Въпреки това може да се посочи на авторите, че по-нататъшната работа по съответния ръкопис може да оправдае повторното му представяне.

Рецензионният процес обикновено отнема между 2 и 3 месеца, освен в случай на противоречия между докладите на рецензентите.

Отговорности на рецензента:

● Оценява ръкописите критично, но конструктивно.
● Подготвя подробни коментари за проучването и статията, за да помогне на авторите да подобрят работата си.
● Препоръчва на редактора дали трудът е подходящ за списанието.
● Декларира реални или предполагаеми конфликти на интереси – лични и професионални – всичко, което би попречило на рецензента да предостави обективен анализ на работата.
● Третира ръкописа като поверителен (напр. Рецензенти не могат да се свързват / консултират с други хора относно ръкописа).
● Избягва да прави пренебрежителни коментари към авторите.
● Въздържа се от използването на ръкописа, който преглежда, по какъвто и да е начин в собствената си работа.
● Избягва да общувате директно с авторите.