Официално издание на Българското дружество по акушерство и гинекология.

В списанието се поместват оригинални статии, литературни обзори, казуси, които представляват принос към науката и са от интерес за практиката в областта на акушерството, перинатологията, гинекологията, неонатологията, анестезиологията и реанимацията в акушерството и гинекологията, както и други интердисциплинарни проблеми.

Понастоящем списанието извършва двойно сляпа рецензия (както вътрешна, така и външна). Всички изпратени ръкописи ще бъдат оценявани от поне двама членове от редакционния съвет (вътрешен преглед). Тези членове плюс редакторът ще вземат решение за приемането за публикуване (с или без препоръчаните промени) или отхвърлянето на изпратената статия. Авторите могат да предложат потенциални рецензенти като предоставят институционални имейл адреси, където е възможно, или информация, която ще помогне на редактора да провери самоличността на рецензента.

За издателството

„ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР“ ЕООД е регистриран издател под № 954 и осъществява редакционно-издателска дейност в националната ISBN система. Издателството издава всички видове печатни произведения – книги, вестници, списания, учебници и помагала, монографии, студии, каталози, бюлетини, рекламни материали и др. Обхватът на издателската дейност е: регистриране на изданието, предпечатна подготовка, печатна дейност, книговезки услуги и пакетаж, които се осъществяват както поотделно, така и като пълен издателски цикъл. „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР“ предлага над 60 актуални заглавия и помощни материали в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, необходими в ежедневната дейност на всяка фирма (предприятие, организация, ведомство, учебно или лечебно заведение, банка, държавна или общинска администрация и т.н.).

Заглавие (английски) Obstetrics and Gynecology
Заглавие (български) Акушерство и гинекология
ISSN 0324-0959
Издателство „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР“
Вид Печатно издание
Научно поле: UDC код 618 /
612.6
BISG код MED033000 MED070000
Честота на издаване 4 броя годишно
Първо издание 1962 год.
Такса за обработване на статия Няма
Език Български / Английски
Meta Data XML (предстои)
Архивиране От издателството
Идентификационен номер на статия Вътрешна номерация (Година-Издание-Номер-Страница)