Редакторите, рецензентите, издателството и авторите си сътрудничат в работата с крайна цел – публикуване на качествени научни статии, спазвайки високи етични стандарти. Списание “Акушерство и гинекология” се придържа към етичните принципи за медицински научни изследвания върху хора, установени в Декларацията от Хелзинки – WMA DECLARATION OF HELSINKI – ETHICAL PRINCIPLES FOR MEDICAL RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS.

Авторите трябва да вземат под внимание инструкциите към авторите на уебсайта на списанието. Ръкописите трябва да бъдат подготвени в съответствие със стила и спецификациите на списанието. По време на първоначалното изпращане на ръкописа авторите също така трябва да представят мотивационно писмо, в което ясно се посочва, че съдържанието на предложената статия не е нито напълно, нито частично публикувано и понастоящем не се разглежда за публикуване другаде (виж образец).

Конфликт на интереси съществува, когато има разминаване между частните интереси на дадено лице и неговите отговорности към научната и издателската дейност, така че разумен наблюдател би се запитал дали поведението или преценката на индивида са били мотивирани от съображения за неговите конкурентни интереси. Авторите трябва да разкрият всеки финансов интерес, който може да е повлиял при изготвянето на ръкописа. Рецензентите трябва да разкрият всеки конфликт на интереси и  ако е необходимо, да откажат рецензията на всеки ръкопис, който според тях има конфликт на интереси. Редакторите също трябва да откажат да разглеждат всеки ръкопис, който може да включва такъв конфликт. Такива ръкописи следва да бъдат пренасочени към други редактори или дори списания.

Кореспондиращият автор единствен е отговорен за комуникацията с списанието и за комуникацията между съавторите. Преди подаване на дадена статия, съответният автор трябва да се увери, че всички автори са включени в авторския списък, неговият ред е съгласуван от всички автори и че всички автори са наясно, че статията следва да бъде изпратена.

Редакторите, авторите и рецензентите са длъжни да пазят в тайна всички подробности за редакционния процес и процеса на рецензия на изпратените ръкописи. Процесът на рецензия е поверителен и се провежда анонимно. Самоличността на рецензенти не се разкрива на авторите.

Редакторите на списанието третират изпратените ръкописи и цялата комуникация с автори и рецензенти като поверителни. Авторите трябва също да третират комуникацията със списанието като поверителна: кореспонденцията със списанието, доклади на рецензенти и други поверителни материали не трябва да се публикуват на който и да е уебсайт или да се публикуват по друг начин без предварително разрешение от редакторите.

Плагиатството е копиране или опит за неправилно приписване на  авторство, независимо дали на идеи, текст или резултати. Дублирано публикуване се случва, когато авторът използва повторно значителни части от собствената си публикувана творба, без да предостави подходящите препратки. Това може да варира от публикуване на идентична статия в множество списания до добавяне само на малко количество нови данни към предварително публикувана статия. Списание „Акушерство и гинекология” използва специална програма за откриване на дублиращи се материали (anti-plagiarism software).

В случай на плагиатство, което става очевидно след като даден материал вече е публикуван, списанието може да коригира или оттегли оригиналната публикация в зависимост от степента на плагиатство, контекста в публикуваната статия и нейното въздействие върху целостта на публикуваното проучване.

Корекции в публикувана статия могат да бъдат направени след упълномощаване от редактора на списанието. Редакторите определят размера  на корекциите. Незначителни корекции могат да бъдат направени директно в оригиналната статия. В случаите на големи корекции обаче, оригиналната статия ще остане непроменена, а коригираната версия също ще бъде публикувана. Ще бъде публикувано и изявление, посочващо причината за значителната промяна в статията.

Списанието позволява на авторите да запазят авторските права върху статиите си без ограничения. Статиите се разпространяват при условията и реда на Creative Commons Attribution (CC BY). Заглавието, авторите и пълната версия на резюметата се публикува на уебсайта на списанието.